Preaload Image
İşbu muvafakatname ile tarafınızca aşağıdaki amaç çerçevesinde sağlanan sahip olduğunuz Kişisel Verilerin Fiba Grubu ve İştirakleri  (“Fiba Grubu veya Şirket”) nezdinde, Şirket tarafından Şirket’in kendi sistemlerine kaydedileceğini ve Kişisel Verilerin işleneceğini onayladığınızı beyan etmektesiniz. Kişisel Veri Hakkında Bilgilendirme:
 1. Veri Sorumlusu :  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 2. Kişisel Veri :  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.

 3. Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlamına gelir.

 4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Şirketimiz tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anketi’ne katılımınız kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılacak izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında, çalışmanın tamamlanmasının ardından anonimleştirilecek olup, ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 5. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı : Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, Şirket’e, Anne Çocuk Eğitim Vakfı/Eşitliğe Değer’e, iş ortaklarımıza, danışman şirketler, ajanslar ve Fiba Grubu ve iştirakleri ile paylaşılması, ajanslar, yurtdışı hizmet sağlayıcıları, yurtdışına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

 6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz, telefon ve e-posta adresiniz, adres bilgileriniz, kurumunuzdaki pozisyon bilgileriniz SurveyMonkey yolu ile açık rızanıza dayanan hukuki sebep ile toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yukarıda yer alan amaçlarla işlenecektir.Yukarıda belirttiğimiz üzere, veri toplama işlemi SurveyMonkey üzerinden gerçekleşmekte olup SurveyMonkey kendi paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi kendi amaçları için işleyebilir. SurveyMonkey’in kendi politikaları kapsamında bu kişisel verilerinizi üçüncü kişilere aktarabilirler ve kişisel verilerin aktarılabileceği kişiler yurtdışında olabilir. SurveyMonkey platformunun sunucuları ve veri tabanları yurtdışında bulunmaktadır. Bu nedenle, bu platformlarla paylaşacağınız tüm veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yurtdışına aktarılmış olacaktır. SurveyMonkey’in veri işleme amaçları üzerinde Şirket olarak bir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu amaçlar bakımından Şirket veri sorumlusu değildir.

 7. Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca bu Aydınlatma Metni’nin kapsamında yer alan kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak,
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
Veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sıralan haklara yönelik taleplerini, Şirket’e iletebilecektir. Şirket, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kişinin Açık Rızası:  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anketi kapsamında, kişisel verilerimin  tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, muhafaza edilmesi, ve/veya danışman şirketler, ajanslar, yurtdışı hizmet sağlayacıları ve Fiba Grubu ve iştirakleri ile paylaşılması, yurtdışına aktarılmasına, işlenmesine  ve Fiba Grubu şirketlerinin şirketi içi e-posta platformlarında paylaşmasına açık rızam olduğunu beyan eder; bu durumda Fiba Grubu ve/ veya iştiraklerini sorumlu tutmayacağımı tarafınıza bildiririm.

[learn_press_profile]